„БИЛДПЛАН – 08” ЕООД е частна българска компания основана през 2008 г. Основната дейност е проектиране на сгради и съоръжения, становища, експертизи и консултации в областта на строителството и ремонтите.

Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти. Има възможности за създаване на разширен проектантски колективи съвместно с хонорувани специалисти при изпълнение на мащабни проекти.

Във фирмата работят  специалисти с пълна проектантска правоспособност и са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проектантското бюро разполага с пълен набор софтуер за изчисления и изработка на графичен дизайн.

Всички проектирани от нас обекти са предадени в уговорените срокове, определени при договарянето с възложителите.

Фирмата е в тясно сътрудничество с лицензирани компании за строителен надзор. Това я прави изключително полезна за всички нейни клиенти.

„БИЛДПЛАН-08“ EООД предлага консултиране относно правилата и процедурите за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строително разрешение. Дружеството предлага услуги свързани с предпроектно проучване, проектиране, управление, инженеринг и координация в строителството. Предлага изработка на идейни, технически и работни проекти, както и количествено-стойностни сметки. Фирмата има възможност за изработване и придвижване на всички документи необходими за извършване на строителството, ремонти и въвеждането в експлоатация на сгради и съоръжения.

Компанията разполага с необходимите човешки и технически ресурси за проектиране на всички видове строежи високо строителство, сгради за обществено обслужване, съоръжения, както и на прилежащата им инфраструктура.